Spotlight
Student Profiles
Faculty Profiles
Research Awards
IITR Home
Students

 

  Postgraduates
 

 

Year Soil Dynamics Structural Dynamics Seismic Vul. & Risk Asses. Total No. of Students
2008 1 19 0 20
2009 10 18 0 28
2010 5 19 0 24
2011 0 24 0 24
2012 9 27 15 51
2013 15 25 15 55
2014 17 29 11 57
2015 17 27 9 53

 

 

 Soil Dynamics
 

 

 Structural Dynamics
 

 

 Seismic Vulnerability & Risk Assessment
 

 

  Ph.D. Students
 

Year Ph.D. Intake Ph.D. Awarded Total
2008 9 10 19
2009 10 7 24
2010 10 5 32
2011 9 4 41
2012 4 4 44
2013 12 6 37
2014 6 3 42

 

Sl. No. Enroll No Year of Reg. Student’s Name Supervisor’s
1 10917011 30.12.10 Bablu Kirar Dr. B.K. Maheshwari
Dr. R.S. Jakka
2 10917013 30.12.10 Mridula Dr. Amita Sinvhal
Dr. H.R. Wason
3 10917014 30.12.10 Pradeep Mauley Dr. B.K. Maheshwari
Dr. D.K. Paul
4 11917001 28.07.11 Jyotima Kanaujia Dr. Ashwani Kumar
Dr. S.C. Gupta
5 11917003 18.07.11 R. Siva Chidambaram Dr. Pankaj Agarwal
6 11917005 18.07.11 Sonia Thomas Dr. Kirat Pal
7 11917012 26.12.11 Shermi C Dr. R.N. Dubey
8 11917013 26.12.11 Vandana Dr. Ashwani Kumar
Dr. S.C. Gupta
9 12917001 20.7.12 Balendra Mouli Dr. R.S Jakka
10 12917002 30.7.12 Dhiraj Raj Dr. Y. Singh
11 12917004 19.7.12 MD. Imteyaz Ansari Dr. Pankaj Agarwal
12 12917014 3.1.13 Gourav Kumar Dr. Ashok Kumar
13 13917001 12.7.13 Amit Goyal Dr. Pankaj Agarwal
14 13917002 12.7.13 Bharathi M Dr. R.N. Dubey
15 13917003 12.7.13 Bhavesh Pandey Dr. R.S Jakka
16 13917004 12.7.13 Chhavi Dr. M. L. Sharma
17 13917005 12.7.13 Deepti Ranjan Majhi Dr. M. Shrikhande
18 13917006 12.7.13 Mitesh Surana Dr. Y. Singh
19 13917007 12.7.13 Neetu Goswami Dr. Ashwani Kumar
Dr. S. C. Gupta
20 13917008 12.7.13 Rajesh Prasad Shukla Dr. R. S. Jakka
21 13917009 12.7.13 Ritu Rajnath Dr.M.L Sharma
22 13917010 12.7.13 Tinku Biswas Dr. Daya  Shankar
23 13917011 12.7.13 Luxman Kumar Dr. J.P. Narayan
24 13917015 01.01.14 Neha Kumari Dr. M.L. Sharma
25 14913001 09.07.14 Neeraj Kumar Dr. J.P Narayan
26 14913003 08.07.14 Smita Kaloni Dr. M. Shrikhande
27 14913004 21.07.14 Swati Singh Rajput Dr. A.Sinvhal
28 14913005 09.07.14 Vanita Devi Dr. M.L Sharma
29 14913012 26.12.14 Rahul Nijhawan Dr. J.Das
30 14913013 26.12.14 Shweta Bajaj Dr. M.L. Sharma
31 14913014 31.12.14 P. Pravin Kr. Venkat Rao Dr. Y.Singh
32 14913015 31.12.14 Anirudh Singh Dr. M.L Sharma
33 15913001   Adil Ahmed Dr. Y. Singh
34 15913002   Devilata Pegu Dr. J. Das
35 15913003   Govind Rathore Dr. A.Kumar
36 15913004   Love Joshi Dr. J.P Narayan
37 15913006   Nidhin Pachappoyil Dr. Pankaj Agarwal
38 15913007   Palyam Gautham Reddy Dr. Manish Shrikhande
39 15913008   Priyanka Sharma Dr. M.L. Sharma
40 15913009   Sunil Kumar Saini Dr. J.Das
Dr. M.L Sharma