• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
News and Announcements
Batch 2013

                                                M.Tech Batch 2013

Student Supervisor/Co-supervisor
Abhay Sachdev Dr. P. Gopinath
Amit Sanger Dr. G.D. Varma
Ashwani Kumar Dr. Ramesh Chandra
Gurjinder Kaur Dr. Ramesh Chandra
Harsh Kumar Prof. Anil Kumar
Ishita Matai Dr. P. Gopinath
JVNR Sharma Dr. R. Jayaganthan
Pallavi Gupta Dr. R. Jayaganthan
Ravi Shankar Dr. Sanjeev Manhas
Sudha Dr. G.D. Varma
Sabat Anil Dr. Anjan Sil
Vijayesh Kumar Dr. K.R.Justin Thomas