• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
News and Announcements
Batch 2010

 

                                         M.Tech Batch 2010

 

Ankur Anand Dr. Raj Kumar Dutta
Gouri Trehan Dr. K. L. Yadav
Gyanvi Dr. G.D.Varma & Dr. K.L.Yadav
Jitendra Pal Dr.N.P.Pathak & Dr.Dharmendra Singh
Pooja Devi Dr. Muthu Kumaran Packirisamy(Concordia University, Canada) & Dr. P.Jeevanandam
Shaik Firdoz Prof. Anil Kumar
Rajesh Kumar U Dr. K.R.Justin Thomas
Sitaramanjaneya MU Dr.Naveen Kumar Navani & Dr. P.Jeevanandam
Himansu Shekhar Nanda Dr. R.Jayaganthan & Dr.Narayan Chandra Mishra
Rajkaran Nayyar

Dr. V. Agarwala and Dr. R.C. Agarwala