• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
News and Announcements
Faculty
Head, Centre of Nanotechnology

 

Dr. Dutta R.K.

 

Associated Faculty of Centre of Nanotechnology

 

P. Jeevanandam

Anil Kumar

Tapas Kumar Mandal

M. Sankar

Debrupa Lahiri

S.K. Nath

Indranil Lahiri

P. Gopinath

Naveen Navani

K.M. Poluri

Saugata Hazra

R.P. Singh

Monojit Bag

Soumitra Satapathy

Yogesh Kumar Sharma

G.D. Verma

D. Kaur

Arup Samanta

Dharmender Singh

Kaushik Pal

Rajib Chowdhury

Sudipta Sarkar

Vimal Chandra Srivastava