Spotlight
Student Homepages
Placement Records
Faculty Profiles
Facilities
About Us
IITR Home
IPA(Roorkee Chapter)
Physics Assosciation
TPSC
M.Sc Physics
ABHISHEK TOMAR
ANKIT KUMAR
ASHUTOSH GAUTAM
GARIMA SHARMA
GIRVAR YADAV
KHAMOSH YADAV
MANISH YADAV
MANMOHAN SINGH THAKUR
NEERAJ KUMARI
OM PRAKASH BIRDA
PALLAVI SAHA
PARUL AGGARWAL
RAVI SHARMA
ROKI SINGH
SAARTHAK DULGAJ
SACHIN
SANDEEP BARAILA
SHUBHAM SINGH
SHUCHI KAUSHIK
SUSHANT KUMAR
VEER PAL
VIJAY KAUSHIK
VIRENDER RANGA